گروه دانش بنیان های تک فود
تولیدکننده دستگاه های صنایع غذایی